MS Hrádek KATUSICE

Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Provozní řád MS Hrádek

1. Účast na členských a výborových schůzích je povinná. V případě, že se člen do schůze nemůže dostavit, omluví se předem a to předsedovi sdružení nebo mysl. hospodáři (tel. neb sms).

2. Všichni členové a čekatelé na členství mysliveckém sdružení, kromě starobních nebo invalidních důchodců, jsou povinni odpracovat za hospodářský rok 40 hodin na společných akcích MS ( nebo akcích dohodnutých s mysl. hospodářem). Členové neschopni jakékoli práce ze zdravotních důvodů, jsou této povinnosti zbaveni. Při nemoci člena o úlevách rozhodne výbor MS. Pomoc členů starších 70 let je dobrovolná. Hospodářský rok pro výpočet brigádních hodin začíná 1. října běžného roku do 30.září do následujícího roku. Člen sdružení má právo nechat se na brigádách zastupovat osobou starší 15ti let. Brigádnické hodiny je nutné nahlásit v co nejkratší době, nejpozději do následující členské schůze určené osobě, jinak hodiny nebudou zaevidovány.

3. Do základních hodin se započítávají hodiny odpracované v odchovně, na políčkách, akcích pořádaných MS ( střelecké závody, zkoušky, apod.). Výjimku schvaluje výbor MS. Hodiny odpracované mimo tyto akce se do celkového počtu započítávají pouze v tom případě, že byly splněny hodiny základní. Stejně tak hodiny za funkce a hodiny za odstřel zvěře škodící myslivosti.

4. Povinnosti při odstřelu srnců: Průběrný odlov I. věkové třídy je bez omezení. O odlovu srnců II. a   III. věkové třídy  rozhoduje ČS na návrh výboru MS před vydáním povolenek k lovu, dle následujících kritérií:
          a) Životní jubilea 60, 65, 70, 75 atd.
          b) Zásluhy o sdružení
          c) Výsledky činnosti v předchozím roce.
Toto omezení se netýká odlovu škůdníků, rarit a sanitárního odstřelu. Členové neurčení členskou schůzí mohou srnce II. a III. věkové třídy lovit až od 15. srpna. Před lovem je nutná informace u mysliveckého hospodáře o stavu odlovu. Člen, který odloví srnce I. věkové třídě je povinen odlovit za každý kus dva kusy holé zvěře.

5. Všechna zvěř ulovená na společných akcích je majetkem sdružení.

6. Obdrží-li člen na chovatelské přehlídce mysliveckých trofejí červený bod a toto se bude opakovat podruhé během tří let, nebude mu v následujícím roce vydána povolenka k lovu srnčí zvěře. Stejný postih se uplatňuje při špatné preparaci nebo předložení trofeje.

7. Lovecké trofeje jsou majetkem mysliveckého sdružení. Trofeje význačné (medailové, rarity) má člen v držení dočasné, po dobu života, trofeje průběrné jsou v držení člena trvale. Evidenci trofejí vede mysl. hospodář a o zařazení rozhodne výbor MS.

8. Krmení v zimním období je povinné. Kontrolu provádí revizní komise, mysl. hospodář a předseda sdružení. Případné nedostatky budou řešeny na členské schůzi. Množství krmiva a způsob krmení určuje výbor MS.

9. V případě, že člen nebude mít na čas možnost plnit členské povinnosti, požádá písemně  členskou schůzi o ukončení členství. O obnovení členství musí písemně požádat. Žádost musí být schválená členskou schůzí. V tomto případě bude přednostně přijat bez zkušební lhůty. Společným termínem pro tyto úkony je datum konání výroční členské schůze.

10. Maximálně 20 hodin chybějících do základu si může člen doplatit - hodina á 100,- Kč. Při nesplnění základních hodin o více jak 20 a při nezájmu si 20 h doplatit, bude členovi v daném roce odepřeno právo účasti na honech se zbraní.

11. Zájemce o členství v MS Hrádek je povinen prodělat 3 roční zkušební lhůtu a teprve po jejím vyhodnocení může být za člena přijat. Vyhodnocení vykonává tříčlenná komise ve složení: člen MS mající na starosti mysliveckou etiku, předseda revizní komise a myslivecký hospodář. Při splnění všech povinností člena se může zúčastnit všech akcí MS včetně honů, nemá právo hlasovací.

12. Při postřelení spárkaté zvěře musí se to ihned nahlásit mysl. hospodáři nebo předsedovi sdružení.

13. Členové při výkonu práva myslivosti musí mysliveckému hospodáři hlásit všechny vlastní výstřely a to do 24 hodin.

14. V případě nejasností ohledně výkladu provozního řádu MS rozohdne následující členská schůze.

Tento provozní řád byl schválen na členské schůzi MS Hrádek se sídlem v Katusicích dne 21.října, s účinností od 1. prosince 2011
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one